Thời gian công bố kết quả xét tuyển Đại học chính quy năm 2024
theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo